BMW EFFICIENT DYNAMICS.

MER RELEVANT, MINDRE UKLART.

Endring av de lovfestede testmetodene for forbruk, utslipp og skadelige stoffer.

I 1992 ble den nye europeiske kjøresyklusen (NEDC) innført. Siden har forbruks- og utslippsverdiene til biler blitt målt ved hjelp av denne metoden. Betingelsene for denne laboratorietesten har vært en ulempe ved beregning av realistiske forbruks- og utslippsverdier.

Derfor blir NEDC fra september 2018 erstattet av en mer realistisk kjøresyklus, WLTP (worldwide harmonized light vehicles test procedure).

Denne vil bli supplert av en test som måler utslipp av skadelige stoffer på veien, RDE (real driving emission).

Den nye testmetoden vil gjøre det enklere for forbrukeren å vurdere forbruket og CO2-utslippet til en bil.

Les mer
MER RELEVANT, MINDRE UKLART.Endring av de lovfestede testmetodene for forbruk, utslipp og skadelige stoffer.

FRA NEDC TIL WLTP.

Realistiske forbruks- og utslippsverdier med nye testbetingelser.

Den nye WLTP-testmetoden er basert på realistiske testbetingelser som etterligner vanlig bruk, og vil gi mer relevante verdier. Det betyr bl.a. at det er definert nye, betydelig strengere testbetingelser og høyere testhastigheter og at testen varer lenger (30 i stedet for 20 minutter).
 

For å kunne måle nøyaktigere CO2-utslippsverdier inkluderes ikke bare standardutstyr i testen som hittil, men også bilens ekstrautstyr. Dermed vil hver bil ha to verdier: laveste og høyeste normerte forbruksverdi basert på aerodynamikk, vekt og rullemotstand. WLTP-metoden gjør det enklere å vurdere forbruket og CO2-utslippet til en bil i fremtiden. For en bestemt bilkonfigurasjon er det mulig å indikere en normert forbruksverdi for akkurat denne konfigurasjonen. Det kan forekomme avvik uansett hvor nøyaktig denne testmetoden er. Uavhengig av dette vil forbruket i daglig bruk og CO2-utslippet påvirkes av topografi, klima og kjørestil. I tillegg påvirkes forbruket av trafikksituasjonen, hvor tungt bilen er lastet og klimaanleggets innstillinger. Testbetingelsene er mer virkelighetsnære enn tidligere. Det betyr at vi på papiret kan forvente høyere forbruks- og CO2-verdier for biler med forbrenningsmotor og lavere rekkevidde for biler med elmotor. Men dette betyr ikke at det faktiske forbruket er høyere, eller at den faktiske rekkevidden er lavere. I tillegg arbeider BMW Group kontinuerlig med ny teknologi for å redusere forbruket og øke rekkevidden.
 

BMW Group har allerede startet overgangen til den nye testmetoden og forbereder produktporteføljen trinnvis på den med nye biler, nye modellvarianter og tekniske endringer, slik at hele bilflåten til BMW Group til enhver tid oppfyller de gjeldende juridiske rammebetingelsene.

Fra september 2017 gjelder WLTP-testmetoden for nye typegodkjenninger.
Lovgivende myndighet spesifiserer at WLTP i første omgang vil bli omregnet og offentliggjort som NEDC-verdier. EU-kommisjonen har utviklet en korrelasjonsmetode som er bindende for alle bilprodusentene.
Denne fasen skal gjøre overgangen enklere. Overgangsperioden avhenger av lovgivningen i det enkelte landet og varierer dermed fra land til land.
Fra september 2018 er alle bilprodusenter lovpålagt å teste alle biler som selges i EU, Sveits, Tyrkia, Norge, Liechtenstein, Israel og Irland, med WLTP-metoden.

Innen utgangen av desember 2020 må alle land som innfører EU-lovgivningen for godkjenning av biler, offentliggjøre WLTP-verdier for alle biler.

Les mer
Den nye testen sørger for at laboratoriemålingene gjenspeiler bilenes forbruk på veien bedre.
European Automobile Manufacturers Association

WLTP SAMMENLIGNET MED NEDC.

Her er de faktiske forskjellene mellom den gamle og den nye testmetoden.

Testmetode
NEDC
WLTP

REELLE KJØREUTSLIPP.

Begrensing av skadestoffverdier på veien.

I tillegg til WLTP vil RDE (real driving emissions) være obligatorisk for alle bilprodusenter i EU og i Sveits, Tyrkia, Norge, Liechtenstein, Israel og Irland fra september 2018. RDE-testene måler utslippet av skadelige stoffer under kjøring på vei, f.eks. svevestøv (partikler) og nitrogenoksid (NOx). På denne måten bestemmes gjennomsnittlige utslippsverdier som kan forventes ved vanlig bruk.


For å redusere disse skadestoffverdiene ytterligere bruker BMW Group flere teknologiske løsninger for reduksjon av avgassutslipp i modellene sine.


For eksempel reduserer BMW BluePerformance-tiltakene utslipp av nitrogenoksid fra dieselmotorer. BMW Group bruker såkalte nitrogenoksid (NOx)-katalysatorer på alle dieselmotorer for å redusere utslippet av nitrogenoksid. I tillegg reduseres andelen nitrogenoksid med inntil 90 prosent ved hjelp av selektiv katalytisk reduksjon (SCR) med AdBlue®, en urealøsning.


BMW Group var den første produsenten som innførte kombinasjonen av NOx-katalysator og SCR-system i serieproduksjonen.


Dessuten blir dieselbiler siden 2006 utstyrt med partikkelfilter for å redusere utslipp av svevestøv. Partikkelfilter blir gradvis innført også i bensinmodeller.


På denne måten klarer BMW Group å overholde de lave grenseverdiene for nye biler i EU6c-utslippsstandarden som trer i kraft i september 2018. EU6c-utslippsstandarden foreskriver lavere grenseverdier for partikkelandelen fra bensinbiler enn EU6b. For dieselbiler gjelder samme grenseverdier i syklusen for EU6b og EU6c.

Les mer

EU-UTSLIPPSSTANDARDEN.

Mindre verdier, større utfordringer.

EU-utslippsstandarden fastsetter grenseverdiene for avgassutslipp i EU, f.eks. for nitrogenoksid og svevestøv (partikler). Grenseverdiene er forskjellige for ulike motor- og biltyper. Av hensyn til klimaet og luftkvaliteten blir kravene stadig strengere. Det stiller bilprodusentene overfor nye utfordringer.

RDE: OVERSIKT OVER DEN NYE TESTMETODEN.

Finn ut mer om den nye metoden for måling av skadestoffutslipp.

TIPS TIL ØKONOMISK KJØRING.

Kjør mer økonomisk med smart BMW-teknologi og drivstoffbesparende tiltak.

SPØRSMÅL OG SVAR.

Du spør – vi svarer.

 • Hva er WLTP?

  WLTP står for worldwide harmonized light vehicles test procedure.

  Dette er en ny testmetode for realistisk beregning av drivstofforbruket og CO2-utslippet til en bil. Denne metoden er lovpålagt for alle biler fra september 2018. WLTP avløser gradvis NEDC som gjaldt hittil.


 • Hva er WLTP-kjøresyklusen?

  Forbruket og utslippet til en bil er blant annet avhengig av kjørestilen. Derfor er det samlet inn kjøredata fra hele verden til WLTP. Basert på disse dataene er det definert fire faser med ulike gjennomsnittshastigheter: lav, middels, høy og svært høy. Innenfor disse fasene blir bilen akselerert, bremset, stanset osv. med forskjellig intensitet for å gjenspeile vanlige kjøresituasjoner. Kombinasjonen av disse fasene gir en kjøresyklus, som oppgis som verdi for blandet kjøring i opplysningene fra produsentene. Siden elbiler og hybridbiler brukes mye til bykjøring, har WLTP en ekstra bykjøringsfase (fase 5). Den består av gjennomsnittshastighetene lav og middels.

 • Hvordan håndterer BMW Group den nye WLTP-metoden?

  BMW Group har allerede startet overgangen til den nye testmetoden og forbereder produktporteføljen trinnvis på den med nye biler, nye modellvarianter og tekniske endringer, slik at hele bilflåten til BMW Group til enhver tid oppfyller de gjeldende juridiske rammebetingelsene.

  Biler fra BMW Group tilfredsstiller de lovpålagte kravene. Dette bekrefter resultatene av offisielle nasjonale og internasjonale undersøkelser.

 • Hva innebærer WLTP for meg?

  Gjennom innføringen av WLTP-metoden blir de oppgitte forbruks- og CO2-verdiene nærmere verdiene ved faktisk bruk. I tillegg tar WLTP-metoden hensyn til ekstrautstyr, noe som også bidrar til mer realistiske verdier for hver enkelt bil. Samtidig betyr mer realistiske verdier høyere forbruks- og utslippsverdier for biler med forbrenningsmotor og lavere rekkevidde for elbiler. Avhengig av nasjonal lovgivning kan CO2-avgiftene øke.

 • Hva er RDE?

  RDE står for real driving emissions (reelle kjøreutslipp). Dette er en ny metode for å beregne andelen skadestoffer, f.eks. nitrogenoksid (NOx) og svevestøv (partikler). Det er avgjørende at målingene skjer ved kjøring på vei under realistiske kjøreforhold og ikke på et laboratorium. Det skjer ved hjelp av bærbart måleutstyr (PEMS) som festes til avgassanlegget på testbilen.

 • Hva er EU6?

  Euro 6 er betegnelsen på den gjeldende utslippsstandarden for skadelige stoffer. Den har lavere maksverdier for utslipp av partikler og nitrogenoksider fra biler enn EU5. Fra september 2018* trer EU6c-utslippsstandarden i kraft med lavere grenseverdier enn EU6b for partikkelandelen fra bensinbiler. For dieselbiler gjelder samme grenseverdier i syklusen for EU6b og EU6c. EU6d-TEMP fra september 2019* og EU6d fra januar 2021* reduserer grenseverdiene for partikkelantallet og nitrogenoksider litt til i tråd med RDE.

  *Gjelder nye biler. Den nye utslippsstandarden trer i kraft ett år tidligere for nye biltyper.

 • Hva betyr selective catalytic reduction (SCR)?

  For å redusere utslippsverdiene fra en bil ytterligere tilføres dieselmotorer flytende ammoniakk, som kalles AdBlue®. Andelen nitrogenoksid reduseres med inntil 90 prosent ved hjelp av selektiv katalytisk reduksjon (SCR) med AdBlue®. Det som blir igjen, er vanndamp, nitrogen og CO2.

 • Hva er Blue Performance?

  BMW bruker BluePerformance-teknologi for å redusere utslippet av nitrogenoksider fra bilene ytterligere. Denne teknologien gir enda lavere utslippsverdier. I tillegg til partikkelfilter og NOx-katalysator har noen modeller en SCR-katalysator (SCR = selective catalytic reduction) med AdBlue®-innsprøyting som reduserer nitrogenoksidandelen i avgassen.

 • Hva er et partikkelfilter?

  Partikkelfilteret reduserer andelen partikler (svevestøv) fra dieselmotorer og bensinmotorer.

 • Hva innebærer WLTP for elbiler og hybridbiler?

  Siden elbiler og hybridbiler i hovedsak brukes til bykjøring, har WLTP en ekstra bykjøringsfase (fase 5) for disse bilene i tillegg til de fire fasene lav, middels, høy og svært høy. Denne fasen kombinerer hastighetene i fasene lav og middels, som dekker bykjøring best. På denne måten er det mulig å oppnå realistiske rekkeviddeverdier.